Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”, informujemy Państwa:

 1. ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma TROTTER Jakub Lipczyński, mieszcząca się pod adresem: Przewłoka 3, Ustka, NIP: 839-270-82-34, tel.: +48 600 200 117, adres e-mail: info@trotter.pl, zwany dalej „administratorem”.
 2. PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. odpowiedź na zapytania klienta lub kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przeprowadzenie badań analitycznych – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. badanie i analiza ruchu na stronie internetowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. prowadzenia rachunkowości administratora – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w pozostałych wypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. WYMÓG PODANIA DANYCH /POWÓD ZBIERANIA DANYCH
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

  1. jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach jest niemożliwość świadczenia usług przez administratora,
  2. niepodanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Państwa zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez administratora na przesłaną wiadomość,
  3. jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej nieudzielenie uniemożliwi administratorowi podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę mogą Państwo cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. ODBIORCY DANYCH
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną administratora lub inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia administratora lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi lub obsługi zapytania. Jeżeli podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi udzielona zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony przez administratora w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  2. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu trotter.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu trotter.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  3. możliwości logowania do serwisu;
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.